Kretsloppskursen
Kretslopp i vårt samhälle?
Kretslopp i biologiska system
Varför uppkommer kretslopp?
HEAP-effekten
Vårt samhälles "kretslopp"
MIFSLA-beteendet
Kretsloppssamhället
Folke Günthers hemsida
HOLON - kurser och föreläsningar

 

 

Primärt jordbruk In english

Det primära jordbruket är obalanserat på så sätt att växtodlingen är mycket större än djurhållningen - i växtnäringstermer.

Eftersom större delen av produktionen exporteras måste underskottet av växtnäringsämnen importeras, oftast i form av växtnäringsämnen i mineralform - konstgödsel.
Den fosfor som importeras för att användas till konstgödsel är ofta förorenad av kadmium. Detta anrikas på åkrarna.

Vill man driva ett 'ekologiskt jordbruk', utan import av mineralgödsel, så är detta naturligtvis ett problem.

Ur ekologisk synpunkt är jordbruk av denna typ mycket omoget och har svårigheter att hålla kvar sina växtnäringsämnen. Därför sker ett spontant läckage från åkrarna.
Detta läckage, 0,2 - 0,3 kg P/ha*år, är emellertid litet jämfört med exporten från området i form av produkter, vilket kan uppgå till 15 -20 kg P/ha*år.