Gudmundsparken

Rening av dagvatten


In english


Om man för markören över kartan länkar man till bilder över de olika delarna

Denna anläggning byggdes för att rena och jämna ut dagvattenflödet som samlas upp på Kalmar Lasaretts Länssjukhuset i Kalmar område. Principen är densamma som reningsanläggningen för gråvatten från Teknikhuset, ett flöde av vatten avbrutet av genomströmning genom jordvallar där växter har möjlighet att fånga upp växtnäringsämnen från vattenflödet.
Vattnet, omkring 66 000 m3 om året, samlas på lasarettsområdet (till höger på bilden) och leds ut i Damm 2, eller i de kringliggande kvarteren, vilket släpps ut i Damm 1. Damm 1 ligger avsevärt (c:a 1 m) högre än följande damm och är tätad undertill med en 1,5 mm HDPE plastduk.  Båda dessa dammar fungerar som sedimentationsbassänger och är försedda med oljefällor.

Vattnet passerar sedan genom vallen mellan Damm1 och Damm 2, som är fylld med kalkstenskross för att motverka försurning. Vid passagen filtreras vattnet genom sanden. Samma sak sker i vallen mellan Damm 2 och Damm 3. Här finns också en överledning för bräddning vid höga vattenflöden.
Damm 3 och Damm 4 skiljs bara åt av ett litet vattenfall under bron. Stenarna i vattenfallet är granitbloch från hus som rivits inom sjukhusområdet. Vattenfallet tjänar också som extra syrsättare.

Dammarnas stränder är ondulerande för att strandlinjen skall bli så lång som möjligt. Det är ju i strandlinjen den effektivaste reningen sker.

Mellan Damm 4 och Damm 5 ligger ett rör som gör dem till ett kommunicerande kärl.
Från Damm 5 sker två avflöden: Dels till bräddas vatten ut till Målareviken, dels pumpas det upp till en konstgjord bäck som rinner ned till Damm 1. Pumpningen sker kontinuerligt. På så sätt kommer det vatten som tas upp i dammarna att passera dammsystemet i genomsnitt 1,5 gånger. Tanken var från början att denna pumpning skulle ske med en vindmölla, men det ansågs för komplicerat och dyrt.

Några mätningar har ännu inte skett, men vattnet beräknas bli så rent att det kan användas som reservvatten (till tvätt, WC-spolning etc. på lasarettsområdet), om det blir behov för sådant. Anläggningen huvudsakliga syfte är att minska föroreningsbelastningen på Målareviken.
Man kan beräkna att en mycket stor del av växtnäringsämnen (kväve och fosfor) kommer att tas upp av växtligheten. Givetvis måste därför växtligheten skördas regelbundet. Lämpligt är att på något sätt återföra dess innehåll av växtnäringsämnen till åkerjord.

Förutom områdets allmänna struktur, med öppna vattenområden, strandkanter och mellanliggande skogsområden som gör det attraktivt som strövområde, kommer de anlagda stigarna och sittplatserna att göra det lätt tillgängligt för närboende, patienter och personal på sjukhuset. Härav benämningen Våtpark.

 

Sök på denna nätplats!

Skriv in det du söker efter nedan!


 

Vill du få nyheter från Holon?
Skriv in din e-postadress nedan!


Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06