Föreläsningsverksamhet

Här nedan följer några ämnen som jag vid ett flertal tillfällen använt som föreläsningsrubriker.
Naturligtvis kan flera rubriker kombineras (och det blir ofta också på det viset).
Föreläsningarna varar olika länge, från en till tre timmar.
För mer utförliga genomgångar hänvisas till kurser


 

Ekologisk anpassning av mänskliga bosättningar

 • Här tar jag upp hur mänskliga bosättningar fungerar ur ett ekologiskt perspektiv och hur deras struktur skulle kunna förändras så att de fungerar i samklang med de ekosystem som är növändiga för deras existens.
 • Sårbarhetsfrågor: Hur länge kan vi fortsätta som vi gör?
 • Hur jordbruk och stadsstrukturer kan se ut i framtiden för att minimera ekologisk och energimässig sårbarhet ('ruralisering')
 • Om livsstil och bibehållbarhet (Urban och Rurik)


Livets uppkomst, en termodynamisk nödvändighet

Allt detta hör ihop!

Vad är 'Naturen'

 • Olika syn på vad 'naturen' är
 • Den egna natursynen
 • Primitiva folk
 • Konsekvenser
 • Överlevnadsstrategier
 • Det evolutionära paradigmet

Gaia-teorin

 • Vad ligger bakom Janes Lovelocks Gaia-teori?
 • Hur skulle jorden se ut utan liv?
 • Hur kan 'tusenskönevärlden' visa att en organism kan uppnå ett mål utan att vara medveten om det? Teleologi och teleonomi.
 • Regnskogarna, våra vita tusenskönor
 • Vad finns det för Gaia-mekanismer i vår omvärld?
 • Hur har livet på jorden påverkat livet på jorden under utvecklingens gång?

Vårt VA-system

Hur man får rent vatten genom att undvika att förorena det

 • 'Input management'-metoden att lösa problem
 • 'Business as usual' - 'Efficiency' - 'Substitution' - 'Rethinking'
 • Vattenförorening - ett problem som vi har åstadkommit själva
 • Andra metoder - hur man undviker att förorena gråvattnet
 • Rening av gråvatten - kräver specialister. Presentation av dessa.
 • Gråvattenrening i humida klimat: Våtparker
 • Gråvattenrening i arida klimat: Produktiv rening i folkeväggar

Kretsloppsfrågor

 • Varför blev kretslopp nödvändiga? - en 400 miljoner år gammal lösning
 • Kretslopp, återvinning och återanvändning - olika begrepp
 • Vilka ämnen är det viktigast att kretsloppa?
 • Hur fungerar samhället i detta avseende?
 • Hur kan man undvika HEAP-effekter?
 • Hur skulle ett 'kretsloppssamhälle' kunna se ut?

Matens energianvändning

 • Att äta upp en globetrotter
 • Äggets fotavtryck
 • En familjs energianvändning
 • Jordbruk - ett sätt att göra olja till mat
 • Energieffektiviteten hos olika försörjningssystem

En begynnande energikris

 • Är energi billigt?
 • Vad kostar energin i olika produkter?
 • Kommer energi alltid att vara billig?
 • Hubbert-kurvan
 • ODAC, ASPO och Campbell
 • The Big Rollover
 • Contraction and Convergence - löser sig koldioxidproblemet av sig självt?
 • Hur kan man undvika de värsta problemen?

Om Jordbruk

 • Jordbruket från förindustriell tid till nutid - förändringar i strukturen
 • Jordbrukets förändring under senare år
 • Jordbruket som ett sätt att göra olja till mat
 • Växtnäringsämnen och jordbruket - Är 'ekologisk odling' möjlig?
 • Lönsamheten i jordbruket - kan den förbättras?
 • Det balanserade jordbruket

Permakultur

Den ekologiskt anpassade trädgården