Kurser och föreläsningsserier


 

Med detta menar jag lite längre och mer ingående studier i ett eller flera av de ämnen som togs upp under föreläsningar.

De kan vara fristående kurser, kortare (=endags) eller längre (=någon vecka), eller delar av större kursmoment.

Exempel på kurser är:

De termodynamiska orsakerna till livets uppkomst och utveckling.
Ekosystemens mognad och bakgrunden till ekologisk succession.

Människlighetens beroende av billig energi:
Hur denna har lett till en förändring av samhället.
Risken för energibrist:
Hubbertkurvan, vad gör vi när efterfrågan överskrider tillgången?

Vad händer om vi får dåligt med energi?
- sårbarhet och energianvändning
Är beräkningarna trovärdiga?
Lönar det sig att göra energieffektiva maskiner?
- Jevon's paradox
Finns det alternativ?
Kan vi upprätthålla vår energianvändning med andra metoder än fossila bränslen?
Finns det onödig energianvändning som vi kan dra ned på?

Växtnäringsämnen - grunden för vårt samhälle:
Hur hanterar vi dem, finns det möjligheter att förbättra metoderna?
HEAP-effekten
Från linjära flöden till kretslopp.

Jordbruket:
Hur jordbrukets struktur har ändrats från förindustriell tid till nutid.
Vad innebär växtförädling?
Är GMO farligt?
Finns andra försörjningsmöjligheter än de vi är vana vid idag?
Finns det möjligheter att öka lönsamheten i jordbruket samtidigt som maten blir billigare för konsumenterna?
Vattenrening:
Hur fungerar dagens system? HEAP-effekten.
Vad innebär källseparerande toaletter?
Finns det andra vattenreningsmetoder?
Hur effektiva är de biologiska metoderna?
Bibehållbar stadsutveckling:
Hur kan en långsiktigt hållbar stad / kommun se ut? Vilka grundläggande krav måste vara uppfyllda för att man skall vara bibehållbar?
Vad innebär egentligen bibehållbarhet ('hållbarhet', 'bärkraftighet')?
Ruralisering.
Urban och Rurik - livsstil och bibehållbarhet.

Permakultur - från trädgård till livsstil:
Vad innebär begreppet. Definitioner.
Permakultur och bibehållbarhet.
Hur gör ekosystem?
Metoder för olika skalor - från blomkruka till kommun

Jag ger IT-baserade distanskurser, eller konstruerar nya efter önskemål.
Jag ger också kurser i skötsel och uppdatering av nätplatser, samt konstruerar nätplatser