Definitioner

på begrepp som (ibland) används under kursen


In english
I vänstra spalten förekommer länkar till ytterligare förklaringar. Säg till om du tycker något är oklart!

Attraktortillstånd

Det tillstånd ett system spontant "strävar" mot.

Dissipativa system Öppna system som upprätthåller eller ökar sin organisation genom att konsumera exergi.
Entropi Ett mått på osäkerhet om en situation (informationsöverföring, energitillstånd etc.). Enligt Termodynamikens andra huvudsats ökar den totala entropin i universum vid varje process. Uttrycket bör användas med försiktighet, eftersom det inte är definierat långt från termodynamisk jämvikt.
Emergens Utvecklingen av egenskaper hos hela system som inte går att härleda ur dess komponenters egenskaper. T.ex. går 'tryck' i en gas inte att härleda ur rörelsen hos de ingående gasmolekylerna.
EMergi Embodied energy (senare:Energy Memory). Den mängd (sol)energi av en viss typ som 'ligger bakom' en viss aktivitet eller produkt. T.ex. krävs mycket energi för att skapa information. Alger har mindre eMergi per kilo än t.ex en gädda, som ligger högre upp i näringsväven. Uttrycket myntades av H T Odum.
Exergi Summan av alla ingående fria energier.Termen infördes för att kunna mäta skillnader i energikvalitet. Ett systems exergi­innehåll anger hur långt systemet befinner sig från termodynamisk jämvikt. Högt exergiinnehåll innebär att systemet är långt från jämvikt.
Holarki En hieraki av holon. Här är en illustration
Holon Funktionell helhet, som är en del av en större helhet (supersystem), och ofta sammansatt av andra holon (subsystem). Kommer av holos, hel och ändelsen -on, som betyder del. Begreppet myntades av Arthur Koestler.
Hälsa, Ekosystem- Förmåga att handskas med stress, förmåga att upprätthålla självorganisation.
Hälsa Förmåga att upprätthålla relationer och funktioner
Integritet, Ekosystem- Förmåga att bibehålla organisation. Re-organisation innebär inte integritetsförlust. Organisationen i ett system ( beräknas som ascendency) kan vara ett mått på integritet.
Integritet Ett systems förmåga att bibehålla sin individualitet.
Kaos Kaotiska system är målinriktade system vars tillstånd inte är förutsägbara.
Långt-från-jämvikt-system System som befiner sig långt från termodynamisk jämvikt, t.ex. virvlar och alla levande system.
Mekanisk jämvikt Alla krafter som påverkar systemet balanserar varandra så att nettokraften som påverkar system är noll. Jfr. Steady state
Ordning Att kunna förutsäga en speciell egenskap hos ett system med hjälp av extrapolationer eller interpolationer av observationer -regelbundenhet.
Organisation Relationer mellan enheter som definierar deras relation till supersystemet. Organisationen begränsas av kommunikationen mellan enheterna (v. Bertalanffy). Om organisationen blir för stor blir systemet bräckligt och risken för kollaps ökar (Holling).
Resiliens Hur långt ett system kan avlägsnas från sitt attraktor tillstånd och ända förmår återvända. (= Attraktorbassängens bredd.)
Andra definierar resiliens som den tid det tar för ett system att återvända till jämvikt.
Självorganisation Ett dissipativt systems spontana organisationsförändring mot ett attraktortillstånd. Se också.
Slutna system System över vars gränser inget, varken massa eller energi, kan överföras. (Den strikt fysikaliska definitionen)
Slutna system System över vars gränser bara energi kan överföras. (Systemvetenskaplig definition). Oftast gäller detta kemiska och fysiska processer nära jämvikt. Det enda levande system som kan sägas vara slutet är jorden själv.
Steady-state Dynamisk jämvikt, process-stabilitet. Motriktade processer som balanserar varandra, t.ex. vatten som rinner i och ur en sjö så att ytan hålls konstant. Jfr. Mekanisk jämvikt . Exempel: HEAP-fällan
System En samling komponenter (som vi av någon anledning är intresserade av) som har mer med varandra att göra än de har med komponenter utanför systemet i fråga.
Teleologisk En målinriktad process medveten om sitt mål. (Jag klättrar på stegen upp till vinden)
Teleonomisk En målinriktad process omedveten om sitt mål. (Jag klättrar på stegen.)
Termodynamikens huvudsatser Trenne äro dessa, men har sedan 1965 - 66 sammanfattats i en enda (The Unified Principle of Thermodynamics). Den nollte (eller tredje) huvudsatsen säger att det inte finns några temperaturer under absoluta nollpunkten. Den första huvudsatsen säger att energi inte kan skapas eller förstöras. Den andra huvudsatsen (som man oftast refererar till) säger att energins kvalitet försämras vid varje energiomvandling.
Termodynamisk jämvikt Från detta tillstånd sker inga spontana förändringar. Ingen exergi finns tillgänglig. Det slutliga attraktortillståndet. Man skiljer mellan yttre och inre jämvikt. Vid inre jämvikt är det ingen skillnad mellan systemets inre tillståndsvariabler. Vid yttre jämvikt är det ingen skillnad mellan systemets och omgivningens tillståndsvariabler.
Unified Principle of Thermodynamics En sammanfattning av de termodynamiska grundsatserna. Man kan härleda såväl de klassiska termodynamiska lagarna som termodynamiken för långt-från-jämvikts-system ur denna princip. When an isolated systemperforms a process after the removal of a series of internal constrains, it will reach a unique state of equilibrium this state of equilibrium is independent of the order in which the constraints are removed. Det fina med denna formulering är att den anger en riktning för en process.
Öppna system System över vars gränser både materia och energi kan överföras. Levande system är i de flesta fall öppna.
 

Sök på denna nätplats!

Skriv in det du söker efter nedan!


 

Vill du få nyheter från Holon?
Skriv in din e-postadress nedan!


Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06