Våtparken
Problem
Holon ekosystem
Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06
Det är alltid svårt att introducera en annorlunda teknik, även om den är urgammal.
Första gången man bygger en anläggning så sker oundvikligen misstag. Dessa, tillsammans med de problem man stöter får man ta som lärospån, för att undvika att stöta på samma saker nästa gång.
Här nedan gör jag en lista på de små och stora problem och misstag som uppkom under bygget. De är inte sorterade i någon speciell ordning.
 • Det var svårt att få lokala myndigheter att inse att gråvatten inte är samma sak som konventionellt avloppsvatten, och därför inte behöver omgärdas av samma rigorösa bestämmelser (staket, skyddszoner etc.)
  • Vi lyckades emellertid slippa både staket och varningsskyltar, men många ansåg att det hängde på ett hår.
 • På samma sätt var det svårt att övertyga att en damm inte behöver vara farlig, även om den inte är omgiven av skyddande staket.
  • För att lösa detta infördes en pseudobotten, samt en grund zon i strandkanten tydligt utvisad av stora stenar, se bilden
 • För att växterna skall fungera som effektiva upptagare av växtnäringsämnen ur vattnet måste de 'svälta'. Tyvärr lades ett lager matjord på strandzonerna. Denna innehöll avsevärda mängder växtnäringsämnen, ssk kväve. Detta läckte ned i dammarna, varför mätningarna utvisade dålig kvävereduktion, och stora mänder grönslick (Cladophora) växte i dammarna.
  • Man kunde se att orsaken till algväxten var läckage från sidan, genom att det växte mer alger i damm 3 än i damm 2
  • Problemet kommer att lösa sig efter hand när den ursprungliga dosen kväve tar slut.
  • För att undvika detta problem kan man tillföra en mycket mager 'jord' i samband med planteringen, t.ex. en blandning av sand/grus och barkmull, och genom att plantera växterna i 'pluggar' av jord.
 • För att så snabbt som möjligt få en zon av växter på stränderna valdes ett stort antal arter ut och planterades. Förutom buskar, träd och strandväxter valdes ett antal arter ut som skulle utgöra undervegetation. Dessa uppmärksammades emellertid inte av en ambitiös parkförvaltning, utan hackades bort. Jorden mellan buskarna förblev på så sätt bar under en onödigt lång tid.
  • Det är nödvändigt att noggrant gå igenom skötseln av våtparken med dem som skall underhålla den.
  • En 'pluggplantering' av den typ som nämndes ovan skulle också kunna göra de mer oansenliga arterna mer tydliga.