Våtparken vid Kalmar högskola


en anläggning för lokal rening av gråvatten


In english

VA-systemet i Teknikhuset, Kalmar Högskola skiljer sig på ett paradigmatiskt sätt från konventionella system.
Med hjälp av denna anläggning har Teknikhusetbivit en nettproducent av renvatten.
I stället för att blanda allt avlopp och sända iväg detta till reningsverket skiljer man på avloppsvattnets olika fraktioner. Med hjälp av separata system för gråvatten  och källseparerande toaletter behandlar man dem på det sätt som är bäst anpassat till deras innehåll. 

Detta innebär att:  

  • Urin samlas i tankar för vidare befordran till ett jordbruk, för att tillvarata dess innehåll av kväve och fosfor på ett sätt som är kretsloppsanpassat.

  • Fekalier, den potentiellt mest patogena fraktionen, transporteras en kort sträcka med vatten. Därefter avskiljs dessa för kompostering med vermikultur (kompostmasken Eisenia foetida), vilket innebär en hygienisering. Därefter återförs det komposterade materialet till jordbruket. Spolvattnet avskiljs med passiv centrifugering (Aquatron) och leds till det kommunala reningsverket efter behandling med UV-ljus.

  • Avloppsvattnet som återstår (minst 55 000 liter per personekvivalent och år) har aldrig blandats med urin eller fekalier och innehåller därför mycket låga mängder växtnäringsämnen och bakterier. Det  kan därför med fördel renas lokalt, i en våtpark.

  • Gråvattnet (BDT-vattnet) och regnvatten från taken omhändertas lokalt i ett naturhärmande (ekomimetiskt) system, en våtpark, för upptagande av växtnäringsämnen och hygienisering. Efter den långa omsättningstiden, ett år, kan detta betraktas som renvatten (beräknad minimieffekt: renare än dricksvattenkraven)

Våtparken från mitten, damm 1 sedd mot väster
(Foto: Gröna rummet AB)

Damm2. Vy mot öster. Fotografen står under trädet som syns på vänstra bilden. I bakgrunden Teknikum, vars vatten renas i våtparken


Reningsanläggningen blir genom sin blandning av dammar och träddungar ett attraktivt inslag i landskapsbilden, varför uttrycket ”våtpark” har valts för att beskriva denna typ av rening. Detta visar att det går utmärkt att kombinera estetiska och tilltalande element med funktionella egenskaper i en stadsbebyggelse.

 

Anläggningen var färdigställd i augusti 1997

 

 


Hur är detta möjligt?

Vilka är förutsättningarna?

MIFSLA och non-MIFSLA

Gråvatten

De förväntade resultaten

De faktiska resultaten

Hur är anläggningen konstruerad?

Skisser och ritningar

Beräkningar

Växtmaterialet

Problem i samband med bygge och konstuktion

En artikel i pdf-format

En mindre anläggning i familjestorlek

Sök på denna nätplats!

Skriv in det du söker efter nedan!


 

Vill du få nyheter från Holon?
Skriv in din e-postadress nedan!


Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06