Våtparken
Praktiska resultat
Holon ekosystem
Den här sidan uppdaterades senast:
2013-01-06

Det första året gjordes enbart mätningar för att tillfredsställa hälsovårdsnämndens krav. Mycket få prov (högst 14, vad gäller BDT-vattnet) togs. Strandvegetationen är ännu ofullständigt utvecklad. Trots det är resultaten över förväntan. De överensstämmer i stort sett med de förväntade resultaten.
Det ingående BDT-vattnets innehåll av bakterier är också de förväntade , liksom reduktionen vid passagen av stränderna.
Efter passage av den första strandzonen minskade bakteriehalten i BDT-vattnet med 2-3,5 tiopotenser. I damm tre hade sjunkit med ytterligare 1-2 tiopotenser. (Totalt från 50-100 000 till 14-15 per 100 ml).
Kväve-fosforkvoten var som väntat låg (omkring 1). Det kan ha en inverkan på att kvävereduktionen inte blev särskilt hög, ungefär 50% räknat från BDT-vattnet till sista dammen, men också läckage från matjorden kan inverka på detta.
Fosforreduktionen var emellertid bättre än förväntat, omkring 99,5% (från 3,73 till 0,02 mg/l).

För dem som vill titta på resultaten i diagramform finns de här:

Bakterier
BOD
Växtnäringsämnen